Activity

  • Llewellyn Munro posted an update 1 year, 8 months ago

    1/ Về việc cty nhận hóa đơn bị sai phần “Họ và tên” của người ký hóa đơn trên chỉ tiêu “Người bán hàng” thì mình trao đổi như sau:- Chỉ tiêu “Người bán hàng” là chỉ tiêu bắt buộc nên phải được ghi đầy đủ xe điện đụngvà đúng qui định PL (K1 Đ4 TT 39/2014/TT-BTC) do đó việc bên bán ghi sai Họ và tên của người ký được coi là hóa đơn không hợp lệ nên về theo K10 Đ1 TT 26/2015/TT-BTC sẽ không được khấu trừ VAT đầu vào.- Vì là hóa đơn sai nên 2 bên phải sửa sai theo qui định PL (K2,3 Đ20 TT 39/2014/TT-BTC) như sau:+ Nếu hóa đơn bị sai chỉ tiêu bắt buộc mà 2 bên chưa kê khai thuế thì vận dụng K2 Đ20 TT 39/2014/TT-BTC để lập BB thu hồi và hủy hóa đơn sau đó bên bán lập hóa đơn mới đúng qui định gửi cho bên mua.+ Nếu hóa đơn bị sai chỉ tiêu bắt buộc mà 2 bên đã kê khai thuế thì vận dụng K3 Đ20 TT 39/2014/TT-BTC để lập BB điều chỉnh hóa đơn sau đó bên bán lập hóa đơn điều chỉnh đúng qui định gửi cho bên mua.+ Nếu hóa đơn bị sai chỉ tiêu bắt buộc mà 1 trong 2 kê thuế còn bên đối ứng chưa kê khai thuế thì ko vận dụng được Đ20 TT 39/2014/TT-BTC để xử lý (thiếu luật để giải quyết vấn đề thực tế tại DN) nên DN tự giải quyết = 2 cách sau:# Làm CV gửi CQ thuế quản lý xin ý kiến để được giải quyết bằng văn bản# Bên bán đã kê thì bên mua kê nốt khi đó 2 bên cùng đã kê thuế thì giải quyết theo K3 Đ20 TT 39/2014/TT-BTC để lập BB điều chỉnh hóa đơn sau đó bên bán lập hóa đơn điều chỉnh đúng qui định gửi cho bên mua.2/ Về việc ký, và đóng dâu trên chữ ký ở tiêu thức “Thủ trưởng đơn vị “- Đây là tiêu thức bắt buộc theo K1 Đ4 TT 39/2014/TT-BTC nên phải được thực hiện đúng qui định (đó là Thủ trưởng đơn vị ký và đóng dấu ghi rõ họ tên).- Trường hợp Thủ trưởng (GĐ/TGĐ) không ký được thì ủy quyền bằng văn bản cho người khác ký (chú ý người khác ở đây phải là cấp được ra quyết định quản lý VD như: PGĐ, KTT, TP, PP).- Việc ủy quyền phải đúng với qui định PL (điều 142 BLDS 2005, điểm d K2 Đ16 TT 39/2014/TT-BTC).- Lưu ý khi soạn văn bản ủy quyền thì DN cần soạn cẩn thận (chi tiết) để sau này giải trình được an toàn nhất, VD:+ Nếu trên văn bản ủy quyền nêu là: GĐ/TGĐ ủy quyền cho PGĐ/TP ký hóa đơn dầu công nghiệp (ủy quyền chung chung như vậy) có thể gặp khó khăn trong giải trình là bên Kiểm tra có thể hỏi vặn lại DN là TH này phải đóng dấu treo còn DN thì lại đóng dấu 1/3 chữ ký. Họ nói là ủy quyền chỉ nói là ký hóa đơn chứ ko nói đóng dấu và ko nói là ký ở tiêu thức nào trong khi đó có 2 tiêu thức mà người nhận ủy quyền được ký vào nhưng phải nói rõ đó là tiêu thức:# Tiêu thức: “Người bán hàng”# Tiêu thức: “Thủ trưởng đơn vị”Vậy DN có thể bị gặp khó khăn trong giải trình là do văn bản ủy quyền ko nói rõ thì về nguyên tắc người nhận ủy quyền chỉ được ký vào Tiêu thức: “Người bán hàng” thì khi đó phải đóng dấu treo trên cùng góc trái hóa đơn trong khi đó họ lại ký vào Tiêu thức: “Thủ trưởng đơn vị” và đóng dấu 1/3 chữ ký.- Lưu ý: + Tại điều 7 Nghị định 105/2013/NĐ-CP qui định là nếu người ký hóa đơn ko đúng thẩm quyền hay ko được ủy quyền theo qui định thì bị phạt từ 5trđ – 10trđ.+ Khi bị sai như trên thì phía thanh kiểm tra có thể KL là: DN sử dụng hóa đơn bất hợp pháp (người ký sai luật) nên loại toàn bộ thuế GTGT đầu vào và loại toàn bộ chi phí của tờ hóa đơn đó rồi tiến hành truy phạt thuế GTGT + TNDN theo luật định.Vậy để tránh TH bị soi kỹ đến như phân tích trên thì về phía CB kế toán DN phải nắm vững pháp luật dân sự về ủy quyền để tham mưu cho lãnh đạo ký ủy quyền cho chặt chẽ, khi đó trong Giấy ủy quyền phải nói rõ như sau:VD: Ông Nguyễn Văn A – Chức vụ: TGĐ/GĐ ủy quyền cho Ông Trần Văn B – Chức vụ: P.TGĐ/KTT/TP… được thay mặt TGĐ/GĐ ký hóa đơn tài chính tại tiêu thức: “Thủ trưởng đơn vị” dưới hình thức Ký thay (KT.) hay Thừa ủy quyền (TUQ.) thì khi đó đương nhiên những người nhận ủy quyền của TGĐ với nội dung trên sẽ được ký vào đúng tiêu thức và đóng dấu 1/3 chữ ký.Nếu chi tiết như vậy thì chuẩn ko cần chỉnh còn ủy quyền chung chung nếu ko bị hỏi xoáy thì ko sao còn ngược lại ko thể đáp xoay được.Kể cả PGĐ hay TP đều cần phải được ủy quyền chi tiết như nêu trên và nếu TGĐ muốn ủy quyền rộng hơn thì trong Giấy ủy quyền phải nói rõ được nội dụng ủy quyền (đưa nhiều nội dung ủy quyền vào trong đó có cả nội dung ký hóa đơn).Hôm trước dạy khối TKV mình cũng xem và tư vấn cho 1 DN của TKV là TGĐ ủy quyền cho 35 GĐ, PGĐ, KTT, TP các đơn vị phụ thuộc (dài 5 trang ủy quyền).Chúc bạn sức khỏe và thành công nhé!